top of page
  • Снимка на автораDilyana Gyurova

Подаване на декларация за неактивност през 2020 г.

Във връзка с поставени въпроси по време на онлайн събитието „Финансова отчетност на НПО“ даваме допълнителни разяснения относно кои предприятия/организации съгласно нормативната уредба са „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

Това са предприяти/организации, за които едновременно са налице следните условия:

· през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

· през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

· не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

· не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби


Предприятията/организациите, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността им са под 500 (петстотин) лева, съгласно заповед на министъра на финансите, имат задължение да подадат декларация, в която посочват това обстоятелство. Декларацията се подава в Националния статистически институт в срок до 30 юни 2021 г. Ако тези предприятия/организации имат задължение да подадат данъчна декларация към Националната агенция по приходите, то декларацията в информационната система на Националния статистически институт трябва да бъде подадена преди годишната данъчната декларация. В годишната данъчната декларация се посочва уникалния входящ номер на декларацията в информационната система на Националния статистически институт.


Декларациията в информационната система на Националния статистически институт може да бъде подадена, както следва:

· По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО);

Има възможност декларацията, в която се посочва обстоятелството, че през отчетната 2020 г са реализирани приходи и разходи от дейността под 500 лева, да бъде подадена на хартиен носител заедно с данъчната декларация.в съответното териториално поделениие на Националната агенция по приходите.


Допълнителни уточнения относно декларацията за неактивност:

Декларцията за неактивност на организациите, които не са осъществявали дейност през финансовата 2020 г, може да бъде подадена в Националния статистически институт чрез един от следните способи:

· по електронен път чрез изпращане на адрес (e-mail) на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;

· чрез формуляр на хартиен носител


Крайният срок за подаване на декларацията към Националния статистически институт е 30 юни 2021 г.


Срокът за подаване на декларацията в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от организациите, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията до края на 2020 г., е също 30 юни 2021 г.


Организациите, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията до края на 2020 г., публикуват декларацията за неактивност чрез икономическо издание, интернет (напр. НПО Портал, собствена страница в интернет) в същия срок – 30 юни 2021 г.


За удобство прилагаме образец на декларацията за неактивност и за реализирани приходи и разходи от дейността за отчетната 2020 г.я под 500 лева и линк (https://www.nsi.bg/node/18746/) към страницата на Националния статистически институт с адресите на имейлите на териториалните поделения.


Prilojenie_11_2020 decl neactivnost
.pdf
Download PDF • 73KB

41 преглеждания

Последни публикации

Виж всички
bottom of page