top of page
  • Жанин Тодорова

Подаване на декларация 6 за самоосигуряващи лица

Подаване декларация образец № 6 за деклариране на дължимите осигурителните вноски за 2019 г. от самоосигуряващи се лица при условията на извънредно положение.


Във връзка с направените промени в няколко данъчни закони със Закона за мерките и действията по време на действието на извънредно положение , бяха направени изменения в Наредба №Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурителите за осигурените при тях лица , както и от самоосигуряващите се лица (публикувана в ДВ.бр 30 от 31 март 2020 г.).

Съгласно приетите изменения в Наредбата през 2020 г. (параграф 6а) самоосигуряващите се лица, за които се прилага срокът за подаване на годишната данъчна декларация по § 27, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, подават и декларация образец №6 с посочен общ размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски в срок до 30 юни 2020 г..

Лицата, за които се отнася удължаване на срока за подаване на декларация образец № 6 (лицата по чл.51, ал.1 от ЗДФЛ) са лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски производители.

За всички останали самоосигуряващи се лица, които не са включени в кръга на лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДФЛ, които се осигуряват за своя сметка, срокът за подаване на декларация образец№6 за деклариране и внасяне на дължимите осигурителни вноски за предходната година, остава 30 април 2020 г.

Това са всички лица, упражняващи свободна професия и занаятчийска дейност по регистрация (адвокати, експерт-счетоводители, журналисти, архитекти и други, както и лица полагащи личен труд като собственици или съдружници в търговски дружества, организации с нестопанска цел, осищуряващи се за своя сметка).

Към задължените лица за подаване на декларация образец № 6, в срок до 30 април 2020 г., са и съпрузите на лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност и които се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание.

В случай на подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (30 септември 2020 г.), с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващите се лица подават еднократно декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител в срок до 30 септември 2020 г.

Когато въз основа на подадената нова декларация по чл. 50 от ЗДФЛ се намалява размера на декларираното задължение, самоосигурявощите се лица подават еднократно декларация образец №6, с код корекция на хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

На страницата на НАП е публикувана информация относно сроковете за подаване от видовете данъчно задължени лица на декларация образец №6 през 2020 г. https://www.nap.bg/news?id=4214


В следващите дни и седмици, ще продължим да следим промените и ще ви държим информирани.

9072 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page