top of page
  • Жанин Тодорова

Промени в данъчното, осигурителното и счетоводното законодателство

Парламентът прие закона за мерките и действията по време извънредно положение, след наложеното вето от Президента. Кои са най-важните промени, които касаят ЮЛНЦ и всички нас?


С приетия вчера (понеделник, 23 март 2020 г.) закон са направени промени в данъчното и счетоводното законодателство относно сроковете за подаване на годишните отчети за дейността, годишните данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, както и внасянето на дължимите данъци от данъчно задължените лица.

Направени са промени и в данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредно положение, като съгласно приетите промени сроковете за 2020 г са както следва:

  1. Срокът за подаване на годишните отчети за дейността на юридическите лица, включително на организациите с нестопанска цел, неперсонифицираните дружества се удължава до 30 юни 2020, Информацията е публикувана на страницата на НАП. Съгласно чл.20, ал 5 от Закона за статистиката, срокът за подаване на годишните финансови отчети, се определя със съвместна заповед на Изпълнителния директор на НАП и Националния статистически институт, която се очаква да бъде публикувана в следващите дни.

  2. Удължава се до 30 юни 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица, чл.50 от ЗДФЛ, и внасяне на дължимия данък по нея само за лицата по чл.51, ал.1, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и облагане доходите на физическите лица регистрирани като земеделски производители (чл.29а от ЗДФЛ) .

  3. Отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците физическите лица в размер на 5% ще се ползва от тези лица,чл.51,ал.1 от ЗДФЛ, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020 г. Обръщаме специално внимание, че удължаването на сроковете посочени в т.2 и т. 3 се отнася само за лицата извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и облагане доходите на физическите лица регистрирани като земеделски производители.

  4. За физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, включително еднолични търговци срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

  5. За лицата по чл.51,ал.1, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство през 2019 г., срокът за подаване на декларацията за неактивност е 30 април 2020 г.

  6. За 2020 г. отстъпката от 5% върху недвижими имоти се ползва от лицата, предплатили до 30.06.2020 г данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година.

  7. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКОП се удължава до 30 юни 2020 г.

  8. Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30 юни 2020 г.


В следващите дни и седмици, ще продължим да следим промените и ще ви държим информирани.

52 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page