top of page
bfw-birds-in-bg.png

Кратка информация за проекта


Име: Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria (BIRDS in BG)

Продължителност: 36 месеца (1.02.2023-31.1.2026)
Програма: CERV 2022 на Европейския съюз

Договор Nо: 101091529 — BIRDS in BG


Финансиране: 

Координатор: 

Български фонд за жените 

 

Партньори:

фондация Impact Drive

Български център за нестопанско право 

Основна страница на проекта:

bgfundforwomen.org/bg/birds-in-bg


 

Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria (BIRDS in BG)

Проектът инвестира в устойчивостта на гражданските организации. Целта му е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.  
1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет от над 5,5 млн. на инициативата ще бъдат инвестирани в дейности, насочени към повишаване на капацитета на гражданските организации в България. Програмите за капацитет са разработени съвместно от Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. 


Инициативата подкрепя усилията на НПО сектора за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси. 


Проектът се изпълнява съвместно от Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация Impact Drive (IDF) и ще продължи до януари 2026 г. 


Дейностите в портфолиото на  фондация Impact Drive за повишаване на капацитета се фокусират върху две направления – Impact Hub (Хъб за въздействие) и Ценности в действие (обучения и срещи за обмен на опит). Двете направления взаимно се допълват и целят да развият потенциала на професионалистите в организациите и вътрешните им ресурси и процеси за по-устойчива, ефективна и въздействаща стратегическа и оперативна дейност и едновременно с това да повишат компетентностите на професионалистите от гражданския сектор, да разбират, оперират, развиват и предават основополагащите ценности на ЕС сред общностите, с които работят. 

 

Impact HUB (Хъб за въздействие) 
 

Включва серия от обучения, консултантска и менторска помощ, които следват процеса на финансиране в BIRDs in BG и целят да предоставят точната подкрепа, в точния момент на професионалистите в гражданския сектор. Хъбът се фокусира върху способността на гражданските организации да предлагат решения, нови идеи и подходи към съвременните обществени проблеми. 


Хъбът, също така, цели да осигури устойчива и гъвкава работа на гражданските организации в непрекъснато променящата се среда и да предостави на професионалистите в тях, необходимите знания и умения за ефективна и въздействаща работа. По този начин ще се гарантира дългосрочната устойчивост на ГО. Задачата на Hub ще бъде насочена към по-зрели организации или такива в преход. 


Той съчетава обучителни дейности, консултантска и менторска подкрепа, изградени върху индивидуален подход към участващите и сътрудничеството между тях. 


Използваните подходи в Impact Hub ще позволи да изградим пълен кръг на подкрепа, синхронизиран с процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите в програмата, въз основа на реалните нужди на организациите. 

Ценности в действие: силата на гражданските организации
 

В това направление от нашата работа целим практиците и активистите в гражданските среди не само да познават и следват основните ценности на ЕС като зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, но и да ги развиват в съзнателен набор на програми и действия в своята работа с общностите си. Въз основа на обученията ще бъде изградена и поддържана мрежа от практици за постоянен обмен на идеи и възможности за сътрудничество. 


Допълнително ще организираме редовни полудневни нетуъркинг събития. По този начин ние се стремим да предоставим средства за по-добро взаимодействие между организациите на гражданското общество, екипите и колегите в тях и заинтересованите страни, с които работят (учебни и академични общности, публични институции, бизнес и широка общественост). 

 

 

Следете нашите актуални дейности за развиване на капацитета: 

https://www.impactdrive.eu/idf-events
 

Проектът BIRDS in BG e финансиран от Европейския съюз.
Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз
или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).
Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

bottom of page