top of page

Impact Drive създаде набор от персонализирани консултантски услуги, съсредоточени в нуждите на гражданските организации и социалните предприемачи. В тях сме комбинирали експертизата на екипа ни, с цел да намерим решение точно за вас – такова, което ще ви позволи да постигнете вашата собствена визия.

Работим с голям набор от инструменти, но по-важно, работим с усета, интуицията си и сърцата си за вашите каузи.

ngo-business.png

Изберете точната услуга за вас

Underwater

Стратегическо управление

Стратегическо планиране и развитие

Току що сте основали организацията си, предстои ви да учредите ЮЛНЦ или планирате преструктуриране. Всички въпроси, които касаят как искате да изглежда организацията - какви ценности ще я водят и как си представя по-доброто бъдеще, как да мотивира хората и да извади най-доброто от тях.

 • визия и теория на промяната

 • резултати и цели

 • методи за постигане

 • индикатори за успех и 

 • измерване на ефекта

IMG02819.JPG

Теодора Ианова-Вълева

..

IDF logo pic2.png
Image by Pocky Lee

Финанси

Финансово управление

Кои са основните правила за ефективно управление на финансите на НПО, как да сме максимално ефективни и да не се загубим лабиринта от законови изисквания, правила на донори, аналитичност и проекти, финансово отчитане, прозрачност и текуща наличност на средства.

 • годишен бюджет

 • бюджет по проекти и донори

 • водене на аналитично счетоводство

 • финансово отчитане на проекти и програми

 • одит и финансови правила

 • стопанска дейност на НПО

 • отчитане стопанска и нестопанска дейност на ЮЛНЦ

 • казуси при прилагане на ЗДДС

20190726_155724_edited.jpg

Жанин Тодорова

..

IDF logo pic2.png
Coastal Navigation Sailing Course

Организационно развитие

Управление на проекти

Капацитет за разработване и управление на проекти , с фокус върху приоритетите на организацията и нейната мисия.

 

 • процесът от идеята до проектното предложение

 • фокус върху резултатите 

 • умения за работа апликационни форми и електронни системи за кандидатстване 

 • планиране на мащабни проекти с различни източници на финансиране 

 • избягване на двойно финансиране

 • управление изпълнението на проект – планиране, изпълнение на заложените дейности, отчитане

 • индикатори за успех, анализ на риска, мониторинг на изпълнението

 • оценка на ефекта   ​

P1070548_edited.jpg

Деяна Драгоева

Теодора Иванова-Вълева

IMG02819.JPG
Referee

..

Административно-правни въпроси

Учредяване, преструктуриране, промени, пререгистрация и други въпроси от правен и административен характер

 • Устав и учредяване

 • Промени в управителните органи или характера на организацията

 • Пререгистрация в Агенция по вписванията

 • Мерки по ЗМИП

 • GDPR

20190726_155724_edited.jpg

Жанин Тодорова

..

IDF logo pic2.png
Kayaking

Организационно развитие

Организационно управление

Вътрешно-организационно разпределение на силите и оптимизиране на работните процеси. Поставяне на краткосрочни цели, механизми за мониторинг и оценка, гъвкавост и умения за реакция при кризи.

 • годишен план за работа

 • организационна структура и функционално разпределение

 • процеси на работа

 • събиране, движение и съхранение на информацията

 • планиране и управление на ресурсите

 • мониторинг и оценка

 • планиране на риска

 • управление на кризи

IMG02819.JPG

Теодора Иванова-Вълева

Жанин Тодорова

20190726_155724_edited.jpg
Football Fans

Стратегическо управление

Планиране на комуникациите

​Анализ на нуждите и изграждане на капацитет за управление на комуникациите вътре и вън от организацията.

 • анализ на нуждите и каналите за комуникация

 • ефективна стратегия и план на изпълнение

 • медиа мониторинг

 • подбор на инструменти за реклама и маркетиране

 • съдържание и оформление на посланията и кампаниите

 • комуникации вътре в организацията

 • изграждане на публичен профил

 • видимост и ефективно комуникиране на дейността

 • привличане на съмишленици, донори и целеви групи.

P1070548_edited.jpg

Деяна Драгоева

Теодора Иванова-Вълева

IMG02819.JPG
Woman Wall Climbing

Организационно развитие

Работа с данни

Умения за работа с данни в полза на по-ефективната работа на организацията, устойчивост на решенията и доверие в методите на организацията от страна на заинтересованите страни

 • събиране и анализ на данни

 • дизайн на изследвания

 • достъп до данни

 • бюджетни решения за провеждане на изследвания

 • обучение за работа с данни (събиране и обработка)

 • оценка на въздействието

 • решения, базирани на данни

 • доклади и предложения за промени, основаващи се на доказателства

RD1.jpg

Ралица Димитрова

Теодора Иванова-Вълева

IMG02819.JPG
Underwater

Организационно развитие

Фондонабиране

Уменията да планирате нуждата си от подкрепа и знанията от къде и как да си я набавяте. 

 • план за фондонабиране

 • търсене и култивиране на донори 

 • работа с донори

 • кампании

 • форми на подкрепа и ефективност

 • дигитални инструменти

 • изграждане на фъндрейзинг микс

 • вътрешен капацитет и устойчивост

 • правила за избор на донори, съобразно ценностите на организацията

IMG02819.JPG

Теодора Иванова-Вълева

..

IDF logo pic2.png
Two Women Dancing

Комуникации

Умения за комуникация

 • Работа с информация – търсене, събиране, проверка и създаване на съдържание в различни жанрове – новина, блог, коментар, интервю, пост и др.

 • Дигитален сторителинг – принципи за изграждане на история, която да въздейства, разказана от различна перспектива, творчески и драматургични структури, изграждане на основните елементи, кодиране на послание и т.н.;

 • Сценарно писане – технология за изграждане на сюжет, герои, действие, конфликт/проблем; техники за насърчаване на креативното мислене и въображението; създаване на цялостни истории за различни цели и публики.

P1070548_edited.jpg

Деяна Драгоева

..

IDF logo pic2.png
running up staris

Стратегическо управление

Социално предприемачество

Развитие на социални и екологични решения с бизнес ​подход. Социален бизнес и социално предприемаческа дейност на НПО.

 • Value Proposition Model

 • бизнес модел 

 • анализ на партньорствата

 • финансови модели на приходите и разходите

 • избор на юридическа форма

 • сформиране на екип 

 • комуникация и фондонабиране

 • оценка на ефекта

 • скалиране и 

IMG02819.JPG

Теодора Иванова-Вълева

Деяна Драгоева

P1070548_edited.jpg
Надолу

Експертизата на Impact Drive, в лицето на Теодора Вълева ни помогна значително в процеса на стратегическо планиране, който започнахме в БФЖ през 2019 г. Тя работи с целия екип както, за да постигнем сходно разбиране за смисъла на процеса, така и по конкретните инструменти. Теодора не само е безспорен професионалист, но се превърна и в добър приятел на нашата организация. 

Гергана Куцева, Заместник-директор на Български фонд на жените

bottom of page