top of page
SoDivers theme.png

Кратка информация за проекта


Име:

SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност

Продължителност:

10 месеца (10.03.2021-31.12.2021)
Програма:

Еразъм+ на Европейския съюз

Договор Nо:

2020-3-BG01-KA105-Youth-176/10.03.2021
Финансиране: 15 124 евро

Координатор:

фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

Партньори:

Asociatia Be You (Romania), Asociacion Juvenil INTERCAMBIA (Spain), United Societies of Balkans (Greece), CEiS Ayrshire (United Kingdom), EPEKA (Slovenia), JOETZ vzw (Belgium), Bona Fides Civic Activity Association (Poland), MeOut Group (Hungary), Associaçâo Selfmade (Portugal)


 

Цели на проекта

1: Обмяна на опит за устойчиви модели и форми за ефективно социално включване 

2: Осигуряване на по-добро разбиране и управление на "социално предприемачество“

3: Осигуряване на подкрепа на младежките работници при разработването и внедряването на решения от социалната икономика

4: Създаване на пространство за активно сътрудничество за развиване на инициативи от и за младежи чрез ресурсите на социалната икономика

logosbeneficaireserasmusleft_bg_0.jpg

Ново поколение социални предприемачи 

SoDivers цели да провокира изграждането на ново поколение подготвени социални предприемачи, които оперират с възможностите и ресурсите в гражданския сектор, прилагат принципите за включеност и равнопоставеност, използват активно и развиват социалния капитал в лицето на съвременните младежи, разработват и внедряват работещи и иновативни социални услуги, създават социални предприятия като форми за заетост и социално включване на уязвими групи.
 
Проектът следва комплексен подход като предоставя затворен цикъл на обучение, менторска подкрепа и поле за обмен на опит и сътрудничество и ще екипира служителите на гражданските организации и младежките работници (вкл. обучители, образователни специалисти, кариерни консултанти, социални работници, медиатори и т.н.) с липсващите им знания и практически умения, методи и инструменти в областта на социалната икономика и предприемачеството, иновациите и многообразието, за да ги подготви за променящата се роля на екипите и експертите, новите предизвикателства и задълбочаващите се проблеми и неравенства в контекста на глобалната криза.

Основната цел на SoDivers e развиването на компетентностите на младежките работници и НПО екипите в областта на социалното предприемачество като вариант за осигуряване на равнопоставеност и заетост за младежите и финансовата стабилност на гражданските организации.
 
В дългосрочен план очакваме развитата през проекта партньорска мрежа за сътрудничество между младежки работници, треньори, консултанти, ментори и др. в НПО, развиващи социално предприемачество от участващите организации партньори и включилите се допълнително граждански организации и секторни партньори, да засили и подобри подкрепата за социалните иновации и предприемачеството сред младите хора в Европа като алтернативен начин, по който могат да реализират своя потенциал.

Не на последно място очакваме да се засили сътрудничеството, стратегическото партньорство, съвместните инициативи между гражданските организации, които са ценна и съществена стъпка за устояване и преодоляване на предизвикателствата в контекста на здравната криза и поемането на важната роля, която се пада на НПО и техните екипи като първа линия на подкрепа на уязвимите и засегнатите от кризата, от една страна, и като лидери, прегръщащи промяната и изграждащи новото нормално.
 

Съвместни решения за вкюченост и равнопоставеност

Проектът включва мобилност на младежки работници и 4 онлайн събития за обмен на опит и сътрудничество, както също и комуникационни дейности.

1) Обучение "SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност“ за младежки работници (мобилност) - практическо приложимо и “по мярка” спрямо нуждите обучение на гражданските специалисти в областта на социалната икономика за развитие на знания и умения на представителите на партньорите по проекта. Обучителният курс цели да представи структурирано набор от понятия, принципите и процесите на социалната икономика, примерите от практиката, стъпките в развиването на модела на социалното предприемачество и умения за прилагане на редица техники и инструменти, а също да предостави възможност за практическо отработване на наученото. Дейността ще екипира младежките работници, работещи с младежи от уязвими групи, с нужните компетентности да инициират, развиват и управляват социален бизнес или да подкрепят своите целеви групи в тази дейност. Обучените специалисти ще придобият знанията, уменията и самочувствието да се впуснат в света на бизнеса и да боравят с предприемаческите инструменти и терминология. Ще работим с идеи и концепции на представителите на партньорите в проекта и ще предоставим възможности за активно взаимодействие между всички участници.

2) Предварителна онлайн сесия, която ще събере организациите партньори и ще постави фокус върху младежките политики на ЕС.  Дискусията има за цел да обхване гледните точки, проблематиката и спецификата на работата на партниращите организации, да прецизира очакванията на участниците относно предстоящото обучение. Извеждайки основни теми и въпроси, засягащи целите, политиките, добри практики в младежките политики на ЕС, ще обсъдим в широка група предизвикателствата, свързани с глобалната здравна криза, засягащи младежите и работата с тях, както и промените и новостите, свързани с новия програмен период и програма Еразъм+.

3) 3 последователни онлайн сесии, които ще продължат логически темите на обучението с цел задълбочаване на разговора и откриване на възможности за сътрудничество, развиване и подкрепа на възникналите идеи. В сесиите ще се включат активно и партньорите в проекта, споделяйки експертиза и национален контекст като ще се застъпят темите:

 • Социална икономика 

 • Многообразие и включване 

 • Финансиране на граждански организации 


С тези сесии целим да разширим въздействието на обучителния курс, да разгърнем в по-голям мащаб вече работещи подходи и да осигурим устойчивост на развитите компетентности и практическото им приложение, чрез активиране на младежките работници и организациите им да започнат да прилагат наученото в работата си. 
 

Профил на участниците в обучението

 

18 младежки работници, в т.ч. обучители, образователни специалисти, кариерни консултанти, социални работници, медиатори, доброволци и др. които:

 • развиват интерес към работата с младежи от уязвими групи (вкл. етнически малцинства, бежанци, лица с физически и интелектуални затруднения, NEETs, момичета и жени в непривилегирована ситуации и др.).

 • развиват дейност в областта на равенството и правата на човека, овластяване, образование и трудова заетост на лица от уязвими групи, ефективно социално включване в обществото, гражданско участие 

Аудитория на онлайн събития 

В планираните онлайн сесии освен участниците в обученията и експерти от организациите партньори ще се включат младежи, други граждански организации и местни заинтересовани страни, което ще развие мрежата от партньори на SODIVERS, привнасяйки автентична гледна точка и добавяйки идеи и опит от други сектори.

Треньорски екип

Теодора Иванова-Вълева

Анита Джоунс

Ивелина Гаджева

 

Екип на проекта

Теодора Иванова-Вълева

Деяна Драгоева

Жанин Тодорова

Обучение “по мярка”

Усилията в обучителния семинар са насочени към развитие на знания, умения и нагласи, формиращи предприемачески компетенции на участниците като условие за ефективна работа на организациите в областта на социалното предприемачество. Поставя се акцент върху боравенето с понятията и проблематиката на младежката безработица, уязвими групи и маргинализация и социални иновации. Към това добавяме модули, развиващи умения за адаптация и устойчивост в условията на несигурна среда и глобална криза.

Очакваме да постигнем следните резултати:

Участниците усвояват/подобряват знанията си по отношение на:

 • Роля и възможности за развитие на социалния предприемач;

 • Изясняване на понятията социално предприемачество и елементите, които включва то - социални иновации, социален бизнес, стойностно предложение, бизнес моделиране и др.;

 • Принципи, тенденции и роли в социалната икономика;

 • Примери за социално предприемачество, работещи модели спрямо различни целеви групи;

 • Идентифициране на възможности, техники и инструменти за генериране на идеи, креативност, дизайн мислене и др.;

 • Техники и инструменти за определяне релевантността на дадена бизнес идея, съпоставяне, оценка и избор на потенциално добра идея за развитие, експериментиране и минимизиране на рисковете;

 • Техники и инструменти за разработване на бизнес модел

 • Опознаване на социално предприемаческата среда у нас и по света. Тенденции и развитие.

 • Алтернативни източници за финансиране на предприемаческа идея и дейността на гражданските организации, социални (impact) инвеститори и фондове;

 • Инструменти за оценка на социалното въздействие на идеята и тяхното приложение;

 • Методи за скалиране и развитие.

 
Участниците подобряват/развиват умения за:

 • Креативно мислене и използване на ресурсите;

 • Оценка на нуждите, наблюдение и съпреживяване;

 • Умения за генериране, оценка и избор на идеи; приоритизиране и избор на алтернативи;

 • Създаване на профил на потребителя, оценка на нуждите и нагласите и ранкиране, свързване с решения и разработване на продукти и услуги със социална стойност;

 • Развиване на бизнес идея и разработване на устойчив бизнес модел. Баланс между положителна социална промяна и финансова стабилност.

 • Прилагане на меки умения - екипност, работа в група, наблюдение, ефективна комуникация, убеждаване и привличане на съмишленици и партньори;

 • Прилагане на предприемачески умения (лидерство, поемане на риск, преговори и др.);

 • Умения за успешно презентиране на идеята пред инвеститори и заинтересовани страни.

 
Развиване на отношение:

 • Участниците ще имат мотивацията, личностните инструменти и увереност да прилагат нови подходи за решаването на социални проблеми;

 • Натрупаните компетентности ще им позволяват да подхождат със самочувствие, убедени в смисъла и ефекта от прилаганите модели;

 • Ще имат смелост да впрягат технологията на бизнеса и “правенето на пари” за постигането на социална и гражданската мисия.

ImpactDrive_RGB.png
logosbeneficaireserasmusright_bg_1.jpg

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“ на Европейския съюз.

Eкипът на фондация Импакт драйв, координатор на проект "SoDivers - Социалната икономика като инструмент за многообразие и включеност“, 2020-3-BG01-KA105-Youth-176/10.03.2021, носи цялата отговорност за информацията, публикувана на интернет страницата на организацията.

bottom of page