top of page
ToC IDF.png
Мисия и цели
  1. Да подкрепя развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в това число на независими и устойчиви юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чрез предоставяне на услуги, които им помагат ефективно да постигат мисиите си.

  2. Да работи за реална равнопоставеност и включване на жените във всички аспекти на живота, в т.ч. развивайки застъпническа дейности, механизми за подкрепа и насърчаване на личностното развитие, отстояване и здравословен личен и професионален баланс.

  3. Да популяризира социалното предприемачество и социалните иновации, като модел за подкрепа на общността и намиране на решение на обществени социални, културни и екологични проблеми.

  4. Да повишава капацитета на индивидите и на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото управление и развитие, независимостта и устойчивостта им, както и по комуникационни въпроси чрез собствени и съвместни проекти, консултации, обучения и предоставяне на конкретни услуги за разработване на стратегии и планове за развитие на организациите.

  5. Да търси нови механизми и стимулира сътрудничеството и да създава мрежи за обмен на комуникация, опит и добри практики, както между неправителствените организации и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство и мрежи, включващи бизнес организации и публичната власт.

  6. Да подобрява обществената представа и повишава общественото доверие в работата на неправителствения сектор в страната, чрез подобряване на информираността на гражданите за неговата дейност в подкрепа на гражданското общество, което от своя страна ще стимулира по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите, подети от неправителствените организации в страната.

  7. Да оказва подкрепа и да работи с гражданите и организациите при инициативи, свързани със активно включване на гражданите, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество дейности и да работи за достигането до положителна промяна.

  8. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

ЦЕЛИ

 Отчет за дейността:

bottom of page