НАШАТА МИСИЯ

 Чрез предоставяне на обучения и професионални консултации, Impact Drive работи за изграждане на независими и устойчиви неправителствени организации във всички области на обществения живот, които да работят компетентно, ефективно и прозрачно за постигане на мисиите си в полза на общностите в България. 

ЦЕЛИ

  1. Подкрепа за развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в т.ч. на независими и устойчиви организации с нестопанска цел.

  2. Популяризиране на социалното предприемачество и социалните иновации за намиране на решения на обществени, социални, културни и екологични проблеми.

  3. Повишава капацитета на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото им управление и развитие, а също и по комуникационни въпроси и публичност.

  4. Стимулиране на сътрудничеството и обмена на информация, опит и добри практики, както между НПО и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство с бизнеса и публичната власт.

  5. Подобряване на обществената представа и доверие в работата на неправителствения сектор в страната и стимулиране на по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите на ЮЛНЦ.

  6. Подкрепа и работа с гражданите и организациите при инициативи, свързани с активно включване на общността, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество за достигането до положителна промяна.

  7. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

 Отчет за дейността: