top of page
WomenBridges Guide Pics (1).png

Кратка информация за проекта


Име: WomenBridges - Свързващи възможности за млади жени

Продължителност: 12 месеца (1.03.2022-1.3.2023)
Програма: 
Еразъм+ на Европейския съюз

Договор Nо: 2021 -2-BG01-KA210-YOU-000049145


Финансиране: 60 000 евро

Координатор: фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

Партньори:

- Soziale Zukunft Verein zur Förderung der Integration behinderter Menschen (Jamba Austria), Austria

Women Do Business, Greece


 

Целеви групи на проекта

- младежки работници и екипите на НПО (вкл. обучители, кариерни консултанти, социални работници, медиатории
и т.н.), работещи с момичета и жени във възрастовата граница (18-30), развиващи интерес към работата с младежи от уязвими групи, с фокус върху момичета и жени в непривилегирована ситуации и които имат интерес да развиват дейност в областта на равенството и правата на човека, икономическо овластяване, образование и трудова заетост на лица от уязвими групи, ефективно социално включване в обществото, гражданско участие.


- екипите на партньорските организации. 

 

Допълнителна целева група са представители на образователния сектор и сектора на осигуряващите заетост от бизнеса и публична сфера.

logosbeneficaireserasmusleft_bg_0.jpg

Свързващи възможности за млади жени

Каква е целта на проекта?

Проектът WomenBridges e част голямата инициатива на Impact Drive. Той има за цел да постави началото на нашия комплексен подход за постигане на икономическа независимост и същевременно на здравословен баланс между кариерата и личния живот на жените.
 
WomenBridges предоставя нов подход и конкретна методология за подкрепа в кариерния път на младите жени, особено тези в уязвимо положение, за постигане на икономическа независимост и заетост. Заедно с това развива компетентностите на младежките работници и НПО екипите за прилагането на този подход. Валидираме процеса с пилотното заработване на WomenBridges в тритe страни-партньорки от ЕС - България, Австрия и Гърция.  
 
Дългосрочната цел на WomenBridges е ефективното включване на младите жени в обществения живот, чрез осигуряване на качествена и балансирана заетост като предприемачи, самонаети или наети лица. 

Какви дейности са планирани? 

1: Обмяна на експертен и практически опит между партньорите Impact Drive, Jamba Austria & Women Do Business. Съвместен анализ и търсене на устойчиви модели и форми за ефективно социално включване и икономическо овластяване на млади жени  
2: Тематично “Обучение на обучители” на пилотна група младежки работници от страните партньори, които да прилагат програма WomenBridges и да я разпространяват сред свои колеги  
3: Пилотна програма Local Bidges, която ще предостави и валидира програмата WomenBridges пред крайните бенефициенти с конкретни инициативи на местно ниво в България, Австрия и Гърция
4: Изработка на наръчник с инструментариум за приложение на програма WomenBridges и споделянето му с широк кръг специалисти и младежки работници. 


Постигнати резултати​

Проектът, първи по рода си за участващите организации, ни позволи да тестваме и развием програма за подкрепа на жени, която в крайна сметка да оказва влияние за тяхната икономическа независимост, овластенност и здравословен баланс между личен и професионален живот. Не само това - създадохме и утвърдихме работеща програма, която внедрихме трайно в работата на трите партниращи организации, която продължава устойчиво работата си и след края на проекта и която сме силно мотивирани да развиваме още в бъдеще. В конкретика, постигнахме следното: 

  • изградихме трайно партньорство - почуствахме се като един екип, обменихме практики и идеи в процеса на създаване на методологията на работата. Свързахме екипите си, доброволците и широкия кръг от експерти в организациите ни. 

  • Направихме кратко кабинетно проучване на различни практики и подходи в работата на младежките работници и организации.

  • Създадохме методология за Подкрепа на кариерното развитие и баланса между личен и професионален живот, като тази методология извървя своя път на развитие и нейния първи драфт бе обсъждан и доизграждан първо през работата и обучението на менторската група, които след обучението се включиха активно в проектните дейности, после бе тестван на “терен” с крайни бенефициенти през различни дейности в трите страни и след това преработен, съобразно резултатите от пилотната фаза, за да достигне финалния си вид.  

  • Проведохме “Обучение на обучители” (образователна мобилност) и осигурихме първата основна група от 18 ментори, които да са в състояние да изпълняват програмата WomenBridges и да предоставят подкрепящи услуги на крайните бенефициенти. Вижте разказът ни за обучението.

  • Обогатихме обучението с две допълнителни онлайн обучения като използвахме открили се възможности - LinkedIn (Австрия), които направиха кратко обучение за възможностите на социалната мрежа като инструмент за кариерно развитие и личен бранд и White Ribbon Alliance (САЩ), които направиха обучение за менторите, насочено към работата и организирането на общности и мобилизиране на членовете на тези общности за това активно да изразяват гласа си и да отстояват правата си.

  • Проведохме серия от пилотни дейности (Local Bridges) и тествахме, различни елементи от програмата в трите страни, участващи в проекта в които се включиха над 140 участнички, както и обучените ментори. Успяхме да тестваме процеса и различните подходи в програмата. Установихме нужда от повече време за някои от планираните процеси. Направихме, своите изводи и адаптирахме, разработената методология, спрямо нуждите на бенефициентите. 

  • Изработихме методологически наръчник с насоки и ресурси за изпълнението на програмата, който активно разпространихме и продължаваме да споделяме и след края проекта, сред колеги младежки работници и практици в НПО сектора, сред представители на бизнеса и образователния сектор, които работят с млади жени и жени въобще. 

  • Организирахме дискусия за баланса между професионалния и личния живот на работещите жени от двете гледни точки – личния им живот и на работното място.

ImpactDrive_RGB.png
JAMBA LOGO png.png
LOGO-WDB.jpg
logosbeneficaireserasmusright_bg_1.jpg

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“ на Европейския съюз.

Eкипът на фондация Импакт драйв, координатор на проект "WomenBridges - Свързващи възможности за млади жени“, 2021-2-BG01-KA210-YOU-000049145, носи цялата отговорност за информацията, публикувана на интернет страницата на организацията.

bottom of page