top of page
WomenBridges Guide Pics (1).png

Кратка информация за проекта


Име: WomenBridges - Свързващи възможности за млади жени

Продължителност: 12 месеца (1.03.2022-1.3.2023)
Програма: 
Еразъм+ на Европейския съюз

Договор Nо: 2021 -2-BG01-KA210-YOU-000049145


Финансиране: 60 000 евро

Координатор: фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

Партньори:

- Soziale Zukunft Verein zur Förderung der Integration behinderter Menschen (Jamba Austria), Austria

Women Do Business, Greece


 

Целеви групи на проекта

- младежки работници и екипите на НПО (вкл. обучители, кариерни консултанти, социални работници, медиатории
и т.н.), работещи с момичета и жени във възрастовата граница (18-30), развиващи интерес към работата с младежи от уязвими групи, с фокус върху момичета и жени в непривилегирована ситуации и които имат интерес да развиват дейност в областта на равенството и правата на човека, икономическо овластяване, образование и трудова заетост на лица от уязвими групи, ефективно социално включване в обществото, гражданско участие.


- екипите на партньорските организации. 

 

Допълнителна целева група са представители на образователния сектор и сектора на осигуряващите заетост от бизнеса и публична сфера.

logosbeneficaireserasmusleft_bg_0.jpg

Свързващи възможности за млади жени

Каква е целта на проекта?

Проектът WomenBridges e част голямата инициатива на Impact Drive. Той има за цел да постави началото на нашия комплексен подход за постигане на икономическа независимост и същевременно на здравословен баланс между кариерата и личния живот на жените.

 

WomenBridges предоставя нов подход и конкретна методология за подкрепа в кариерния път на младите жени, особено тези в уязвимо положение, за постигане на икономическа независимост и заетост. Заедно с това развива компетентностите на младежките работници и НПО екипите за прилагането на този подход. Валидираме процеса с пилотното заработване на WomenBridges в тритe страни-партньорки от ЕС - България, Австрия и Гърция.  

 

Дългосрочната цел на WomenBridges е ефективното включване на младите жени в обществения живот, чрез осигуряване на качествена и балансирана заетост като предприемачи, самонаети или наети лица. 

Какви дейности са планирани? 

1: Обмяна на експертен и практически опит между партньорите Impact Drive, Jamba Austria & Women Do Business. Съвместен анализ и търсене на устойчиви модели и форми за ефективно социално включване и икономическо овластяване на млади жени  

2: Тематично “Обучение на обучители” на пилотна група младежки работници от страните партньори, които да прилагат програма WomenBridges и да я разпространяват сред свои колеги  

3: Пилотна програма Local Bidges, която ще предостави и валидира програмата WomenBridges пред крайните бенефициенти с конкретни инициативи на местно ниво в България, Австрия и Гърция

4: Изработка на наръчник с инструментариум за приложение на програма WomenBridges и споделянето му с широк кръг специалисти и младежки работници. 

Какви резултати очакваме?​

  • Споделени знания и ресурси между партньорите и натрупани общи знания за подходи и модели за икономическо овластяване и кариерна подкрепа на млади жени, с фокус върху жени в уязвима ситуация

  • Изработена методология за програма WomenBridges 

  • Осъществено обучение на обучители за 18 младежки работници от България, Австрия и Гърция

  • Пилотни дейности на програма WomenBridges чрез Local Bridges  

  • Въвличане на експерти от образователната сфера и работодателите

  • Оценка и валидиране на WomenBridges 

  • Изработка на наръчник с инструментариум за приложение на програмата и популяризиране 


ImpactDrive_RGB.png
JAMBA LOGO png.png
LOGO-WDB.jpg
logosbeneficaireserasmusright_bg_1.jpg

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+“ на Европейския съюз.

Eкипът на фондация Импакт драйв, координатор на проект "WomenBridges - Свързващи възможности за млади жени“, 2021-2-BG01-KA210-YOU-000049145, носи цялата отговорност за информацията, публикувана на интернет страницата на организацията.

bottom of page