top of page
 • Жанин Тодорова

Краен срок за публикуване годишните отчети за 2019

Напомняме, че крайният срок за публикуване годишните отчети за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания е 30.09.2020 г.


Направен е облекчен режим (без да прилагат всички изискуеми документи, доказващи изпълнение на законовите изисквания относно приемането на годишните отчети – покани, протокол от събранието), по който публикуват годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията всички предприятия, по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството. Това са:

 • Микропредприятия - не надвишават най-малко два от следните критерии – нетни приходи от продажби до 1 400 000 лв., средна численост на персонала 10 души, балансова стойност на активите до 700 000 лв.

 • Малки предприятия - не надвишават най-малко два от следните критерии – нетни приходи от продажби до 16 000 000 лв., средна численост на персонала 50 души, балансова стойност на активите 8 000 000 лв.

 • Средни предприятия - не надвишават най-малко два от следните критерии – нетни приходи от продажби до 76 000 000 лв., средна численост на персонала 250 души, балансова стойност на активите 38 000 000 лв.

Облекченият режим за подаване на годишните отчет за 2019 г. не се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес.


Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища), независимо дали са в обществена или в частна полза са длъжни да обявят годишния си финансов отчет за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Юридическите лица с нестопанска цел (НПО) в обществена полза трябва да публикуват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията заедно с годишния финансов отчет за 2019 г и доклад за дейността си за 2019 г.


Документите, които трябва да бъдат подадени в Регистъра на ЮЛНЦ са следните:

 • Заявление Г2;

 • Годишен финансов отчет за 2019 г., включително одитният доклад, ако организацията подлежи на независим финансов отдит по смисъла на Закона за счетоводство и Закона за ЮЛНЦ;

 • Документи, доказващи приемането на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ (Общо събрание/Настоятелство/Управителен съвет) по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи (Устав/Учредителен акт) в доказателство на това, че е била спазена процедурата за редовно свикване и провеждане на заседанието, гласуване и приемане на отчетите;

 • Съгласно промени в Наредбата за ТР и по специално разпоредбата на чл.62а, ал.2, т.2, 14.03.2020 г., задължените лица, които имат право на облекчен режим, посочени по-горе, могат да подадат декларация от законния представител по образец, удостоверяваща приемането от компетентен орган на орагнизацията на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството;

 • Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;

 • Платежно нареждане за платената държавна такса (40 лв. – на хартиен носител или 20 лв. – по електронен път с електронен подпис) по банковата сметка на Регистъра на ЮЛНЦ.

Бележка! От август месец тази година Търговският регистър е с нова информационна система и изисква регистрация , както и някои допълнителни стъпки за регистриране на електронния подпис, издаден от някои доставчици. Отделете си малко време.


Задължени да подадат годижни финансови отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията са и предприятията, регистрани по Търговския закон – ЕТ подлежащи на независим финансов одит, дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД ), командитни дружества, събирателни дружества, акционерни дружества.

Документите, които трябва да бъдат подадени от търговците, по смисъла на Търговския закон са:

 • Заявление Г2;

 • Годишният финансов отчет и приложенията към него, включително одитният доклад, ако предприятието подлежи на незивисим финансов одит,, съгласно Закона за счетоводство;

 • Документи, доказващи приемането на ГФО от компетентния за това орган на търговеца по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи, в доказателство на това, че е била спазена процедурата за редовно свикване и провеждане на заседанието, гласуване и приемане на отчетите;

 • Съгласно промени в Наредбата за ТР, 14.03.2020 г. и по специално разпоредбата на чл.62а, ал.2, т.2 задължените лица, които имат право на облекчен режим, посочени по-горе, могат да подадат декларация от законния представител (Управител, Директор) по образец, удостоверяваща приемането от компетентен орган на предприятието подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството;

 • Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;

 • Платежно нареждане за платената държавна такса (40 лв. – на хартиен носител, или 20 лв. – по електронен път с електронен подпис) по банковата сметка на Търговския закон.

Заявители могат да бъдат:

 • Законният представител на търговеца/ЮЛНЦ

 • Адвокат с изрично пълномощно

 • Съставител на финансовите отчети

Тези лица могат да упълномощат друго лице с нотариално заверено пълномощно и нотариално заверен подпис на заявителя на заявлените за публикуване на годишните отчети на търговец или ЮЛНЦ (чл.15, ал.2 от ЗТР).


Към настоящия материал е приложен образец на декларация за задължените лица по чл.19, ал. 1, т. 1-3 от Закона за счетоводството (отговарящи на критериите за микропредприятия, малки предприятия или средни предприяти), които не са задължени да приложат всички документи, доказващи изпълнението на изискванията за приемане на подлежащите на публикувани годишни отчети за 2019 г.


Ако имате въпроси или неясноти, при подготовката и подаването на годишните отчети, може да се свържете с нашия екип https://www.impactdrive.eu/consultations

44 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page