top of page
 • Жанин Тодорова

Особености при попълване на годишната данъчна декларация по чл.50 по ЗДФЛ

Остават още 8 дни до крайния срок, в който физическите лица, които имат задължение да подават годишна данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, трябва да подадат годишната си декларация. Поради поредицата от почивни дни, крайният срок е 5 май 2021 г.

За втора поредна година физическите лица имат възможност, при попълване на годишната си данъчна декларация, да използват електронните услуги на НАП чрез автоматично попълване на личната си декларация използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Преди да пристъпят към декларацията е препоръчително физическите лица да направят справка в електронната услуга на НАП за предоставената за тях информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите/работодателите.

По желание на физическите лица наличните актуални данни в системата на НАП могат да бъдат заредени чрез „зелен бутон“ в горната лява част на декларацията. При избирането на този бутон, системата информира дали за конкретното физическо лице са налице данни в НАП, които да бъдат заредени в декларацията. След потвърждение от физическите лица, приложенията, които трябва да бъдат попълнение, зависимост от вида на придобитите през годината доходи, „автоматично стават активни“ и се „маркират в жълто“

!! Възможно е да има пропуски в данните, които фигурират в системата на НАП и поради това е необходимо физическите лица внимателно да прегледат наличните данни, тъй като те носят отговорност за верността на декларираните данни.

Когато физическите лица имат и други доходи, за които не е налице информация в НАП, или други данни за деклариране, следва самостоятелно да добавят съответните приложения, които също да станат активни за попълване. Например има грешка в размера на декларираните от страна на някой възложител изплатени доходи на физическото лице или изплатеният, съответно придобит от физическото лице доход не е деклариран от страна на възложителя.

Доходи, получени от чужбина не фигурират в системата на НАП и затова е необходимо да бъдат попълнени от физическото лице в съответното приложение на декларацията.

Важна особеност тази година в данните, които фигурират в системата на НАП, поради специфичната епедимична обстановка, е наличието на информация от пощенските/куриерските оператори за получени „доходи от наложен платеж“, които са в резултат на продажба на движими вещи през 2020 г.


Много е важно физическите лица да направят самостоятелна преценка дали тези доходи от наложен платеж подлежат на облагане. Доходите от продажбата на движими вещи подлежи на облагане, когато:

 • дейността /продажбата/ се извършва „по занятие, системно и с цел реализиране на печалба“;

 • сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време и

 • търговската дейност се извършва от физическо лице, независимо дали е регистрирано като търговец

НАПРИМЕР:

 1. Физическо лице е изпратило няколко пратки, чрез които е продало лични вещи - използван велосипед, електрически уред, бебешка количка, детско столче, за които е получило общо през годината 800 лева, но тъй като тези доходи са необлагаеми, физическото лице не дължи данък

 2. Физическо лице през 2020 г. е купувало стоки с цел тяхната продажба и е действало като търговец. В този случай размерът на придобитите доходи е без значение, тъй като естеството на извършваната дейност е „търговска“ и съответно полученият през годината доход от наложен платеж е облагаем и лицето дължи данък.

Когато всички получени суми „от наложен платеж“ във връзка с изпращани куриерски пратки са „необлагаем доход“, физическите лица не са задължени да ги декларират в декларацията. В този случаи, след като са прегледали съществуващите данни в системата и са преценили, че не са облагаеми, физическото лице трябва да се откаже от попълването му като го премахне чрез избор на бутон „отказ

Когато получените суми, или част от тях, подлежат на облагане физическото лице следва да направи избор в кое приложение/я трябва да ги попълни.

Важно е да се има предвид, че получената сума от наложения платеж през годината трябва да бъде разпределена в съответните приложения, в зависимост от вида на дохода

 • Приложение 2 – доходи от наложен платеж свързани с извършването на стопанска дейност като едноличен търговец, включително от физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец, както и регистриран земеделски стопанин, избрал този ред на облагане – физическото лице е купувало стоки и ги е продала с цел печалба.

 • Приложение 3 – когато получените суми са свързани с извършването на друга стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон: доходи от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство

  • земеделски стопанин периодично е продавал негова продукция – био зеленчуци, като е изпращал пратки на физически лица и е получавал доходи чрез наложен платеж;

  • физическо лице – художник е рисувало картини, които е продавало, като е изпращало по куриерските фирми;

  • лице, което ръчно изработва занаятчийски продукти, които продава чрез интернет

Физическото лице, придобило дохода трябва самостоятелно в помощната таблица към приложението да впише кода на дохода от номенклатурата - доходи с код 301, 302, 303, 304, 305 или 306 според вида на придобития доход.

 • Приложение 5 - когато получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност - физическо лице е продало чрез куриерска фирма предмет с антикварна стойност, доходът от който не попада в обхвата на необлагаемите доходи във всички случаи.

Физическото лице попълва в помощната таблица към приложението кодът на дохода от номенклатурата, а именно доходи с код 503 или 504, ако плащането е на частиДруга особеност при попълване на данъчната декларация е, че системата на НАП информира, че за дадено физическо лице има информация за „извършено прехвърляне на превозно средство, което е било негова собственост за период по-кратък от една година“. В данъчните декларации НАП посочва единствено продажната цена и очаква данъкоплатеца да декларира на каква цена е купил автомобила преди по-малко от 12 месеца. Не се изисква прилагане на никакви документи към данъчната декларация за тези сделки.

Важно уточнение тук е, че данък се дължи в случаите, когато продажна цена е по-голяма от покупната. Възможно е за физическото лице придобият от него доход от това прехвърляне да бъде необлагаем доход, в случай, че превозното средство е придобито по наследство.


Още веднъж искаме да обърнем внимание, че:

 • Когато е налице необлагаем доход, лицата не са задължени да го декларират в декларацията и не е необходимо да се прави избор за отваряне на съответното приложение.

 • Когато придобитият доход не е освободен от облагане, физическото лице има задължение да го декларира.


775 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page