top of page
  • Александър Николов

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ и метода „Теория на промяната“

В края на 2021 година екипът на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ се свърза с нас за консултация. Дейността на фондацията е насочена към работа в сферата на превенция и закрила за жени и деца от домашното насилие, закрила на деца в неравностойно положение и подпомагане на личностното развитие и интеграция в обществото.


След серия от разговори идентифицирахме нуждите за развитие на организацията и предложихме работа и сътрудничество по следните направления:

  • Създаване на мрежа от контакти и партньори с неправителствени организации, работещи в същата сфера на дейност;

  • Разработване на „Теория на промяната“ и определяне на визия, основни приоритети и програми на работата;

  • Съдействие за изработката на детайлни планове, дейности и процеси на работата по всеки от приоритетите/програмите, набелязани в „Теория на промяната“.„Теория на промяната“ се фокусира върху идентифицирането на същността на организацията и дефинирането на това как тя ще създава позитивна промяна за своите целеви групи. Идеята за тази методология възниква в началото на 90-те години на миналия век и от тогава приложението ѝ се приема от филантропски организации, неправителствени организации, правителствени структури, университети, ООН и други структури.


В сърцевината на „Теория на промяната“ стои идентифицирането и конкретизирането на желаните дългосрочни цели. След това се прилага „връщане“ към набелязване на всички необходими условия, които трябва да са налице, както и взаимовръзката между тях, за да се случи постигането на желаните цели.


Дългосрочната цел трябва да е реалистична за постигане и всички в организацията трябва да имат ясно разбиране за нея. Ето защо се препоръчва приложението на тази методология да се случва с помощта на външен за организацията фасилитатор, който може да води екипа към постигане на консенсус в спецификата на процеса.След като първата стъпка е изпълнена следва установяването на всички необходими условия, които ще доведат до постигането на целта. На тях се гледа като на резултати, които са предпоставка за постигането на дългосрочния краен резултат.


Процесът продължава с отговор на редица други въпроси, свързани с постигането на тези резултати и оценяването на тяхната значимост и капацитет да доведат до желаната цел. Така се постига т.нар. Рамка на резултатите, която предоставя поле за оформяне на план с дейности. А чрез изпълнението им се стига до резултатите, набелязани като предпоставки за случването на голямата дългосрочна цел.


Разработвайки „Теория на промяната“ заедно с фондация „Докова и Доков за бъдеще“, ние се стремим крайният резултат на нашата консултантска услуга да остави екипа на организацията с ясен план и структура на действие. Подходът ни цели освен постигането на конкретната цел, екипът на фондацията да натрупа опит и увереност, че може да продължи да развива управлението на вътрешните организационни процеси самостоятелно.


„Теория на промяната“ е част от нашето портфолио с консултантски услуги, които можем да приложим и за Вашата организация или бизнес. При въпроси и интерес, свързани с тази методология, можете да се свържете с нас на info@impactdrive.eu.


47 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page