top of page

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ  "ИМПАКТ ДРАЙВ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1

 1. Учредената Фондация с наименование "Импакт драйв“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. Наименованието на Фондацията на английски език се изписва по следния начин “Impact Drive”.

 2. Фондацията е със седалище и адрес на управление (изменен с Протокол на Управителния съвет от 06 юни 2020 г.): гр. София 1408, ул. Ярослав Вешин, бл.11 ****.

 3. Фондацията се определя като фондация за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 4. Фондацията се учредява за неопределен срок от време и не е ограничена с друго прекратително условие.

 5. Фондацията е независима от държавни и административни органи и политически партии и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Учредителен акт.

 6. Учредители на фондацията са както следва:

 1. Теодора Иванова-Вълева,  

 2. Жанин Тодорова, 

 3. Дияна Запрянова  

    7. Фондацията отговаря за задълженията си със своето имущество.

    8. Учредителите на Фондацията не отговарят за нейните задължения.

    9. Фондацията може да открива клонове.

    10. Всяко писмено изявление от името на Фондацията съдържа нейното наименование, седалище и адрес на управление, данни за съдебната регистрация и БУЛСТАТ номер.

2. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 2 Фондацията  се създава, за да отстоява демократичните принципи в развитието на България и осъществява своята дейност въз основа на обединените усилия на своите учредители за постигане на следните основни цели:

 1. Да подкрепя развитието и утвърждаването на независимо гражданско общество в България, в това число на независими и устойчиви юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чрез предоставяне на услуги, които им помагат ефективно да постигат мисиите си.

 2. Да работи за реална равнопоставеност и включване на жените във всички аспекти на живота, в т.ч. развивайки застъпническа дейности, механизми за подкрепа и насърчаване на личностното развитие, отстояване и здравословен личен и професионален баланс.

 3. Да популяризира социалното предприемачество и социалните иновации, като модел за подкрепа на общността и намиране на решение на обществени социални, културни и екологични проблеми.

 4. Да повишава капацитета на индивидите и на ЮЛНЦ по въпроси на стратегическото, административното и финансовото управление и развитие, независимостта и устойчивостта им, както и по комуникационни въпроси чрез собствени и съвместни проекти, консултации, обучения и предоставяне на конкретни услуги за разработване на стратегии и планове за развитие на организациите.

 5. Да търси нови механизми и стимулира сътрудничеството и да създава мрежи за обмен на комуникация, опит и добри практики, както между неправителствените организации и структурите на гражданското общество, така и междусекторно партньорство и мрежи, включващи бизнес организации и публичната власт.

 6. Да подобрява обществената представа и повишава общественото доверие в работата на неправителствения сектор в страната, чрез подобряване на информираността на гражданите за неговата дейност в подкрепа на гражданското общество, което от своя страна ще стимулира по-активно участие на гражданите и по-широка обществена подкрепа за инициативите, подети от неправителствените организации в страната.

 7. Да оказва подкрепа и да работи с гражданите и организациите при инициативи, свързани със активно включване на гражданите, застъпничество, граждански мониторинг, оценка на въздействие и други, развиващи ролята на гражданското общество дейности и да работи за достигането до положителна промяна.

 8. Създаване на устойчиви практики за обучение и включване на деца, младежи и възрастни, водещи до промяна и решаване на обществени социални, културни и екологични проблеми.

III.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ФОНАДЦИЯТА

Чл. 3 Фондацията  постига своите цели само с демократични и непротиворечащи на закона средства. В своята дейност тя не се влияе от политически, етнически партии и движения, от расова дискриминация и незачитане равенството между половете.

Чл. 4 Дейността на Фондацията по постигане на нейните цели не може да бъде обвързана с политически цели, ангажиращи Фондацията в предизборни кампании или във воденето на пропаганда и агитация в полза на политически партии и формации

Чл. 5 Фондацията набира средства за постигане на целите си чрез дарения от физически и юридически лица, които подкрепят нейните цели и идеи, както и чрез управление на предоставеното от учредителите и дарителите имущество, изпълняване на проекти по различни донорски програми и самостоятелни проекти, организиране на семинари, обучения, конференции и други видове събития, извършване на проучвания и издаване и популяризиране на научни и информационни материали, изработване и популяризиране на информационни ресурси и инструменти, информационни и медийни кампании, интерактивни дейности, свързани със създаване и поддържане на интернет платформи, консултации, свързани с развитие на стратегии за управление и развитие на организациите, консултации при разработване и изпълнение на различни проекти и инициативи, развитие на комуникационни дейности, дигитално присъствие, дейности по фондонабиране, развиване на партньорски дейности и мрежи и други дейности, незабранени от закона.

IV.ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 6 

 1. За постигане целите си, при необходимост, Фондацията ще извършва допълнителна стопанска дейност, съответстваща на действащото в страната законодателство.

 2. Стопанската дейност на фондацията има за предмет: организиране и провеждане на обучения, публикации на материали, сборници, помагала, консултантска дейност, провеждане на образователни курсове, рекламна дейност и връзки с обществеността.

V.УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Чл. 7 Органите за управление на Фондацията са:

 1. Управителен съвет

 2. Изпълнителен директор.

 3. Управителният съвет е колективен върховен орган, който се състои от 3 (три) физически лица.

 4. Управителният съвет избира Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор. Председателят може да бъде и Изпълнителен директор на Фондацията.

 5. По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни органи на Фондацията  за реализацията на конкретни проекти или отделни дейности.

 6. Управителният съвет може по всяко време със свое решение, взето с кворум по чл. 8 ал.6 да оттегли овластяването за представителство на един или повече свои членове.

 

Чл. 8 Управителен съвет  на Фондацията:

 1. Управителният съвет е постоянно действащ колективен орган на Фондацията.

 2. Управителният съвет може да взема решения за попълване или увеличаване на състава си с нови членове по всяко време и съобразно действащата нормативна уредба.

 3. Правомощия на Управителния съвет:

 • допълва и променя Учредителния акт на фондацията;

 • приема правилник за дейността на Управителния съвет и други вътрешни актове;

 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет и попълва неговия състав;

 • избира Председател на Управителния съвет на Фондацията от състава на съвета;

 • избира Изпълнителен директор на Фондацията от състава на съвета или назначава външно лице.

 • взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;

 • приема основните насоки и програмата за дейността на Фондацията;

 • приема годишния бюджет на Фондацията;

 • всяка година приема отчета за дейността и отчет за изпълнение на бюджета на Фондацията;

 • приема правила за финансирането на проекти от страна на Фондацията;

 • взема решение за разпределяне на имуществото след ликвидация на Фондацията, по реда и при условията на чл.15 от ЗЮЛНЦ.

 • води книги за протоколите от заседанията си.

 • взема решения и по други въпроси, които със закон или в този учредителен акт, не са в правомощията на друг орган.

    4. Управителният съвет  може да  взима решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

    5. Събранията могат да се провеждат чрез лично присъствие или чрез конферентен телефонен разговор.

    6.Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, а по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ, с мнозинство на всички членове на УС.

    7. Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 5 години като членовете могат да се преизбират многократно, в поредни мандати.

    8. Членовете на Управителния съвет могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Представител може да бъде само друг член на Управителния съвет, доколкото не става дума за законни представители.

    9. За взетите решения се изготвя протокол от събранието, който се подписва от присъстващите членове. Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 2/3 от членовете на Съвета. Протоколите се съхраняват от Председателя

    10. Всеки член на  Управителния съвет може да поиска да бъде освободен от заеманата длъжност, като отправи писмено предизвестие до другите членове.

    11. Всеки член на  Управителния съвет може да бъде освободен от Управителния съвет при невъзможност да изпълнява функциите си, която продължава повече от 6 месеца, ако извършва действия, противоречащи на целите на Фондацията или затрудняващи дейността на Фондацията

    12. Член на Управителния съвет може да бъде освободен с единодушно решение на всички присъстващи членове на Управителния съвет при кворума по чл. 8, ал. 6.

Чл. 9 Председател на Управителния съвет.

 1. Управителният съвет избира между своите членове Председател, който може да бъде само физическо лице.

 2. Председателят на Управителния съвет представлява Фондацията пред трети лица по реда на чл.11, ал.1.

 3. Правомощия на Председателя на Управителния съвет:

 • Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет

 • Председателят свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

 • Изготвя годишния доклад по чл. 40, ал.2 на ЗЮЛНЦ и го докладва на Управителния съвет.

Чл. 10 Изпълнителен директор

 1. Изпълнителният директор извършва ежедневната организация и управление  работата на фондация​

 2. ​Изпълнителният директор представлява Фондацията пред трети лица по реда на чл.11, ал.1.
 3. Правомощия на Изпълнителният директор

 • Организира и управлява ежедневната дейност и финансовите въпроси на Фондацията, свързани с постигане целите на Фондацията

 • Подготвя и сключва договори със служителите на Фондацията и наетите по извънтрудови правоотношения сътрудници

 • Изготвя длъжностните характеристики на служителите на Фондацията

 • Изготвя годишния отчет и годишния бюджет и ги представя за одобрение от Управителния съвет.

 • Отговаря за провеждането на независим финансов одит, при условията на Закона за счетоводство.

Чл. 11 Представителство

 1. Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор - заедно и поотделно.

 2. Когато едно лице съвместява длъжностите Председател и Изпълнителен директор, Фондацията, съгласно чл.7, ал.4 фондацията се представлява, от него и от още до двама други членове на Управителния съвет, заедно или поотделно.

 3. Управителният съвет може по всяко време с решение, взето с кворум по чл. 8 ал.6 да овласти или оттегли овластяването за представителство на един или повече свои членове.

VI. ИМУЩЕСТВО

Чл. 12 Имуществото на Фондацията се образува от посочените в чл.13 от настоящия акт източници.

Чл. 13 Първоначално дарение, направено за учредяване на Фондацията на обща стойност 120 (сто и двадесет) лева, дарени от учредителите в размер, както следва:

Теодора Иванова-Вълева, 40 (четиридесет) лева

Дияна Запрянова, 40 (четиридесет) лева

Жанин Тодорова,  40 (четиридесет) лева

 1. Последващи дарения и  завещания на движими и недвижими вещи, имоти, парични средства, авторски и други  права на интелектуалната собственост, приходи от стопанска дейност.

 2. Приходи от притежавани и стопанисвани от фондацията, съгласно законите на страната, имущества.

 3. Разпореждането с паричните средства и другите имущества на Фондацията се извършва в съответствие с нейните цели, волята на дарителите и този устав

 4. По решение на Управителния съвет  могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на Управителния съвет.

VII. КНИГА НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 14 Фондацията води книги за:

 1. Протоколите от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на Управителния съвет и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му

 2. Веднъж годишно Фондацията изготвя доклад за дейността си, който съдържа данни относно осъществените дейности, изразходваните средства, връзките им с целите на Фондацията, постигнатите резултати, размерът на безвъзмездно полученото имущество, приходите от други дейности на Фондацията за набиране на средства.

 3. Видът, размерът и целите  на получените дарения, както и данни за дарителите..

 4. Финансовият резултат.

 5. Докладът за дейността на Фондацията е публичен. Докладът се изготвя с срок, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и се публикува в регистър в съответствие с нормативната уредба за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейността си в обществена полза.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15 Фондацията се прекратява:

 1. С решение на Управителния съвет, взето по реда на чл.8,ал.6.

 2. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато

 • не е учредено по законния ред

 • извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

 • е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

 • е обявено в несъстоятелност.

    3. Решението на съда по ал..2 се постановява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    4. При  прекратяване на фондацията се извършва ликвидация  съгласно чл.14 от ЗЮЛНЦ.

IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16 

 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на националното законодателство.

 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 17 Настоящият учредителен акт е изменен  от Управителния съвет на негово заседание проведено на 06 юни 2020 г.

 

Управителен съвет на фондация "Импакт драйв"

Веселина Георгиева Панайотова, Председател на УС      

Теодора Светославова Иванова-Вълева, член на УС, Изпълнителен директор        

Жанин Тодорова Тодорова, член на УС

                                                                

bottom of page