top of page

чт, 17.12

|

online

Стратегически дизайн на дигиталната комуникация

Да поставим основата на нещата! Целта на тази тема е да въведе участниците в цялостната концепция за ролята на дигиталната комуникация в работата на организациите, фокусирани към каузи и решаване на социални проблеми.

Стратегически дизайн на дигиталната комуникация
Стратегически дизайн на дигиталната комуникация

Час и място

17.12.2020 г., 13:30 ч. – 17:00

online

За събитието

График на провеждане:

17 декември 2020 г.

 • сесия 1 - 13:30-15:00 ч.
 • сесия 2 - 15:30-17:00 ч. 

Целта на тази тема е да въведе участниците в цялостната концепция за ролята на дигиталната комуникация в работата на организациите, фокусирани към каузи и решаване на социални проблеми. Идеята е да се повишат знанията и развият умения за: 

 • създаване на цялостна, специфична стратегия за прилагането на дигитална комуникация на организацията – вътре, навън и с целевите групи, подбор на подходящите тактики;  
 • формулиране на комуникационни задачи (позициониране и изграждане на имидж, реализиране на кампания, ангажиране на съмишленици и др.) 
 • управление на процеса на изпълнение на комуникационните задачи във времето; 
 • създаване на система за мониторинг и анализ на постигнатите комуникационни резултати;
 • форматиране на комуникацията според изискванията на донори, финансиращи програми и др.

В рамките на този модул ще обсъдим следните теми:

 • Изграждане на дигитален профил (бранд) на организацията – позициониране и уникалност, разпознаваемост
 • Създаване на комуникационна стратегия „по мярка“ (какво – тактика и визия)
 • План за реализиране на комуникационната стратегия и оценка на постигнатото (как – конкретни инструменти за постигане на стратегията, разположени във времето, инструменти за мониторинг на успеха)
 • Донорска „рамка“ за информираност, визуализация и публичност – задължителни атрибути

Усвояването на материалът ще позволи:

 • Опознаване на комуникационния контекст, в който оперират организациите с кауза. 
 • Умение за анализиране на дигиталния профил на дадена организация, изграждане на имидж, уникалност, разпознаваемост чрез формулиране на мисия, визия, цели, дейности и др. елементи на брандинга. 
 • Практически умения за изграждане на концепция за цялостна визия и стратегия за дигиталното позициониране на дадена организация според специфичните комуникационни цели и търсени резултати. 
 • Умение за провеждане на ефективна комуникация на много нива – вътре в организацията за синхронизиране на ценности, послания, дейности и др., навън – с донори, спонсори, заинтересовани страни, партньори и т.н., с целевите групи – за включване, активно участие, ангажираност и т.н.  
 • Познаване на елементите на комуникационната стратегия и план, конструирането им в логическа последователност за постигане на максимално ефективна комуникация, осмисляне на взаимовръзките между елементите, развиване на усет за консистентност. 
 • Умения за целеполагане и измерване на комуникационните резултати. 
 • Планиране и управление комуникационните дейности. 
 • Правила и изисквания на донори, програми и проекти, за информираност, визуализация и дейности за публичност. Комуникационни взаимодействия с финансиращите органи.

Този модул е част от практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигитална комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности, което се осъществява, в рамките на проект "Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs", финансиран от Български фонд на жените.

Споделете това събитие

bottom of page