top of page

Детайли на проекта


Име: Комуникация на каузи и активизъм в онлайн среда – DigiComs
Продължителност: 6 месеца (1.10.2020-31.03.2021)
Програма: Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени 2020 г. на БФЖ
Финансиране: 5000 лв

Координатор: Сдружение ВИА СИВИК

Партньор: фондация ИМПАКТ ДРАЙВ

С финансовата подкрепа на Български фонд на жените


 

Цел на проекта

 

Предоставяне на практически ориентирано онлайн обучение за развиване на компетентностите на момичета и млади жени в областта на дигиталната комуникация, насочена към каузи, граждански инициативи и активистки дейности.

 • Развиване на базови информационни, медийни и дигитални компетентности и инструменти за осъществяване на ефективна социална комуникация в онлайн среда

 • Предоставяне на възможност за интеракция с професионалисти от различни области, подкрепа чрез менторство и консултиране в процеса на практическо прилагане на новите знания

 • Подпомагане създаването на професионално портфолио, демонстриращо уменията на обучените дигитални комуникатори

 • Предоставяне на пространство за нетуъркинг между обучените комуникатори и представители на гражданските организации с цел дълготрайно сътрудничество

Целева група


Момичета и млади жени (18-35 г.), които:

 • са в уязвимо положение (поради заболяване или увреждане, отдалеченост от градски центрове, самотни майки, етническа, религиозна или друга форма, която е причина за дискриминация; жени, грижещи се за близки със заболяване или увреждане и др.)

 • търсят начин да съвместят следване (висше образование) и работа

 • са в отпуск по майчинство или отглеждане на дете или такива, които искат да продължат да отглеждат децата си по-дълго време

Дигитален комуникатор – що за птица е това?

Дигитален комуникатор е решението, което намерихме в първата фаза на проект DigiComs, реализиран през 2019 г. от фондация Импакт драйв, с подкрепата на сдружение Виа Сивик и финансиран от Български фонд за жените. Развихме, тествахме и валидирахме иновативен бизнес модел за социална предприемаческа дейност, насочен към момичета и млади жени между 18 и 35 г. Идеята е, от една страна, да се предостави обучителна възможност за развиване на допълнителни знания и умения, чрез които да се увеличат възможностите на жените, вкл. от уязвимите групи, за включване на пазара на труда (хоум офис, фрийланс и др. форми), а от друга – да се предложи вариант на гражданските организации да ползват експертните услуги на обучени професионалисти в областта на дигиталната социална комуникация.

Със старта на DigiComs 2 идеята навлиза във втората си фаза, а именно създаване на специализирана обучителна програма, целяща да подготви компетентни специалисти в областта на дигиталната комуникация с акцент върху комуникирането на каузи и работа в гражданската сфера. Дизайнът на мултидисциплинарната програма се базира на принципите на добрата журналистическа практика, ПР подходи, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и т.н., насочен е към разширяване на хоризонта относно комуникирането от позицията на гражданските организации. Обучението е логически структурирано, практически ориентирано, с активна интеракция между участници, обучители и експерти.

Онлайн формата прави обучението достъпно и удобно за участие, а обратната връзка, задачите, тестовете и допълнителните ресурси ще подпомогнат участниците реално да прилагат знанията в практика. На финала те ще са натрупали портфолио, което би могло да им отвори път към професионална реализация в гражданския сектор.

Ролята на дигиталния комуникатор в една организация е да изгражда и поддържа дигиталния профил и имидж на организацията и нейното присъствие в онлайн средата, да насища информационния поток със съдържание, подпомагащо прокарването на послания, отстояването на каузи и граждански инициативи. Той изгражда "медийния скелет“ на организацията, оформя плътта и визията, поддържа "кръвообращението“ през социалните мрежи и генерираните общности, за да е видима дейността, ясни посланията, устойчиви резултатите и силно демократичното общество.

Организация без комуникатор – птица без глас

Комуникаторът е ключовият експерт, който желае да има всяка организация, но не винаги може да си позволи. Ограничените ресурси и възможности, с които работят гражданските организации, ги принуждават да търсят временни решения по отношение на комуникациите – ангажират стажанти, доброволци или натоварят с публикуването на информация някой от екипа, който често няма опит и компетенции за това.

Комуникацията е възлов компонент в дейността на всяка организация. Чрез нея се информира, разпространява опит, ноу хау, добри практики, свързват се индивидите в общности, прокарват се послания, участва се във вземането на решения, отстояват се права, търси се отговорност, постига се социална промяна. Комуникацията е важна на всяко едно ниво:

 • вътре в организацията, между членовете на екипите, за да са единни по отношение на визия, мисия, цели и общи дейности;

 • извън организацията – с потенциални дарители, съмишленици, професионалисти от различни сектори, заинтересовани страни – медии, бизнес, обучителни и образователни институции, местна власт, широката общественост, за да се информират по значими въпроси, да се привличат за каузи, да се променят нагласи и да се провокира активното гражданско участие;

 • с целевите групи – достигане до специфични сегменти групи, вкл. маргинализирани и в риск, да се изследват нуждите им и да им се предоставя адекватна подкрепа, да се ангажират, мотивират и овластяват за включване във всяка сфера на обществения живот, да се отстояват правата им и др.

 

Гражданските организации рядко попадат във фокуса на медиите или, когато се случи, е в контекста на ескалирал проблем. Задачата да информират, разпространяват резултати, внедряват нови социални формули и добри примери и модели на успешно социално взаимодействие се стоварва върху тях. Те следва да се възприемат като медиатори на послания, което изисква периодичното създаване на качествено и достоверно съдържание, изграждане на канали за разпространението му и развиване и  поддържане на интеракция със създадените общности.

В дигиталната среда инструментите за това са много и най-разнообразни, но могат ли да се използват адекватно, в умен медиа микс, от екипите на гражданските организации?

Какво се случи в проекта

 • Получихме 40 заявления за участие, което ни даде цветна палитра от момичета и жени, в различни възрастови групи и професии, с различни интереси, очаквания и компетенции.

 • 37 стартираха онлайн курса на 10 декември 2020 г. 

 • Онлайн курсът продължи 9 седмици изцяло в онлайн среда. Изпробвахме куп продукти за обучение и работа онлайн.

 • Участничките преминаха 6 много интензивни модула, които ги запознаха със спецификите на НПО сектора у нас, комуникационната среда, в която организациите работят, тънкостите на структурирането на комуникационнен план и поддържането на имидж, инструментите, приомите, каналите на комуникациите, публиките, посланията, и др. Изпробваха да създават сценарии, да работят по различни кампании, разнообразни техники за креативност, творческо писане и сторителинг. Работихме по групи, разгледахме огромен обем примери от практиката, предизвиквахме се с творчески задачи и социални кампании, които докосваха сетивата ни и активистката ни порода. 

 • Намерихме около 32 приложения на кламера.

 • Екипът постави редица задачи за самостоятелна работа, които предизвикаха участничките да изпробват нови подходи и инструменти, както и да откриват и предлагат нови възможности и собствен фокус на комуникационната работа. Част от задачите влязоха веднага в употреба на организациите, чиито представителки участват в курса.

 • Срещнахме се със страхотни експерти, работещи в сферата на каузите и комуникациите и дискутирахме детайли от кухнята. Бяхме мотивирани да продължим да влагаме усилия и енергия. 

 • 21 издържаха на натоварения ритъм и стигнаха до края курса на 18 февруари 2021 г.

 • 9 участнички разработиха, специално поставената широкообхватна финална задача. Задачата изискваше изработка на комуникационен план, бранд и набор от материали за развитие на онлайн кампания по конкретни казуси от живия живот. 

 • Направхме допълнителна работилница "Създаване на съдържание", където гледахме авторските си текстове под лупа и "разчепквахме" тънкостите на писане на текстове с различна цел и публика.

 • Над половината от участничките вече развиват комуникацията на организации с идеална цел.

 • Завършихме и раздадохме сертификати на участничките.

 • Представихме модела пред членовете на гражданска коалиция Равни БГ и получихме страхотни отзиви от участващите организация. 

 • Срещнахме се на живо.

ДНЕС ВСЕКИ ОТ ЗАВЪРШИЛИТЕ, ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАТОРИ РАБОТИ ЗА РАЗЛИЧНИ КАУЗИ, ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ. 

LOGO_VIA_CIVIC_COLORED.jpg
logo_tif-04.tif

Настоящият проект се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Интернет страницата не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието й.

20210514_170116_edited.jpg
ImpactDrive_RGB.png
bottom of page