top of page
  • Снимка на автораRadina Stereva

Дистанционната работа и бъдещето на трудовия пазарПрез последните десет години дистанционната работа се превърна в трансформираща сила, особено ползотворна за младите майки и жените, изобщо. Работата от вкъщи предоставя нови възможности за балансиране на професионалните и личните ангажименти.

.

До 2025 година се очаква 32.6 милиона американци да работят дистанционно, което представлява около 22% от работната сила. А според данни на Евростат през 2021г., 45% от работната сила в Европа биха искали да продължат да работят дистанционно или поне частично след епидемията. Това развитие преодолява някои от традиционните предизвикателства, пред които са изправени жените на работното място, и насърчава по-включваща и гъвкава работна среда за тях.


Дистанционната работа се бори с концепцията за работа "от 9 до 5." Това са професии, изискващи дълги работни часове и работни графици, които изискват да си постоянно физически наличен в офиса, срещи и работни събития. Тези натоварващи графици, често ощетяващи жените (и мъжете), които съчетават професионалното си развитие и семейни отговорности. Според Forbes, дистанционната работа предлага ключовото решение да премахне необходимостта от постоянното физическо присъствие в офиса. Тази гъвкавост позволява на жените да управляват професионалните си задължения, наред с грижите за семейството, като по този начин напредват в кариерата си, без да правят компромиси с останалите си житейски роли. Разбира се, това крие своите рискове като този за баланса и къде трябва да се постави границата и кога да се затвори работния лаптоп. Световният икономически форум подчертава, че макар дистанционната работа да предоставя гъвкавост, тя също така може да размива границите между работния и личния живот, водейки до увеличен стрес и "burnout’"- прегряване.


Предизвикателства пред работещите майки в дистанционната работа


Жените, особено майките, често откриват, че работят по-дълги часове, опитвайки се да балансират работните и домашните си задължения в едно и също физическо пространство. Изследванията показват, че майчинството е ключово за увеличаване на дисбаланса между половете. Жените често сменят работното си място или дори напускат работа след като станат майки. Без подкрепящи политики за родителите, дистанционната работа може да продължи и задълбочи същите предизвикателства, които се опитва да реши.Cr.: Nintex Workplacе 

През есента на 2023 г. проведохме проучването “Мила, от какво имаш нужда?”, в което попитахме жените в България, полагащи грижи, каква е най-голямата им нужда.


Проучването, реализирано в партньорство с The White Ribbon Alliance се допита до жени от всякакви възрасти, с акцент върху претовареността им с кариерни и домашни задължения. Почти половината от участничките посочват "време" като основна необходимост, а след това добавят "грижа за себе си." Повече за онлайн проучването ни, може да прочетете тук.


Политики за подпомагане на работещите родители в ЕС


Политиките за подпомагане на работещите майки се различават значително в различните страни от ЕС. Според социологът Марта Домингес Фолгерас от Observatoire de Sociologique du Changement (OSC), скандинавските страни обикновено са най-грижовни към жените и родителите като цяло, въпреки че и там няма пълно равенство. В други страни, отпускът по майчинство/бащинство се заплаща изцяло, а след това плащанията намаляват.


За да се намали дисбалансът между половете в родителството, много европейски държави и компании се стремят към равнопоставеност на заплащането и кариерното развитие. Това включва мониторинг и прозрачност на заплатите, както и програми за развитие на умения и кариерно напредване на жените.


Европейският Съюз предприе важна стъпка с Директива 1158/2019, свързана с баланса между служебния и личния живот и икономическото овластяване на жените. Тази директива е част от Стратегията за половото равенство и е транспонирана в българското законодателство, като създава Национален съвет по равнопоставеност на жените.За да бъдат ефекнивни европейските директиви, те трябва да се вкарат в местното законодателство. Директивата 1158/2019 е насочена към всички, които полагат грижи за други хора (caregivers), като родители, баби и дядовци.


Тя предоставя следните права:

  • Бащите имат право на минимум 10 дни бащинство при раждането на детето си.

  • Два от четирите месеца родителски отпуск са нетрансферируеми между родителите.

  • Полагащите грижи имат право на 5 дни допълнителен платен отпуск годишно.

  • Родителите на деца до 8 години имат право на гъвкаво работно време.


Тези мерки целят да осигурят равнопоставеност на работното място и да отговорят на нуждите на полагащите грижи, както мъже, така и жени.
Стратегия на ЕС за равенство между половете


Стратегията на ЕС за равенство между половете, инициирана от Комисията „Фон дер Лайен“, цели значителен напредък към равенство до 2025 г. Сред първите мерки бяха задължителни действия към прозрачност в заплащането, предложени на 4 март 2021 г. Важно постижение е и приемът на Директивата относно жените в управителните съвети на най-големите дружества в ЕС, регистрирани за борсова търговия, която след 10 години преговори беше окончателно приета на 22 ноември 2022 г. Тя има за цел да подобри баланса между половете в ръководните позиции, като предлага критерии за равен достъп до позиции, стимулира включването на жени и увеличава тяхното представителство в корпоративното управление.


 

Дистанционната работа предлага значителни удобства за различни подгрупи жени. Майките и родителите, общо, са само част от тези, които се възползват от гъвкавостта, като съществуват и други групи, които намират в този модел на работа оптимално решение за своите специфични нужди и обстоятелства.


Например, студентите, които балансират обучението си с работа за допълнителен доход, могат да извлекат полза от гъвкавостта на дистанционната работа, която им позволява да си организират времето по-ефективно. Също така, жените, живеещи в по-малки градове и селски райони, могат да развиват професионално без необходимостта от ежедневно пътуване до големи градове. Те могат да работят от своите домове или от близки кафенета и работни пространства, което значително подобрява достъпността до възможности за заетост. Освен това, жените със здравословни проблеми или увреждания, които ценят възможността да работят от удобството на дома, намират в дистанционната работа важен инструмент за поддържане на професионалния си живот. Дистанционната работа, отваря възможности и за тези, които се грижат за близки със специфични нужди и имат търсят гъвкаво работно време и баланс на личния и професионалния живот.


Ние от Impact Drive проучихме темата за дистанционна работа през онлайн допитване, което започна през месец март и продължи до месец май 2023 г. То беше посветено на млади жени с различни демографски характеристики (от София и големи областни градове, българки от чужбина, жени от малки градове и отдалечени населени места, с увреждания, майки или полагащи грижи за лица в семейство и/или етнически общности.)

Като обобщение, техните отговори показват, че по-голямата част от тях се интересуват от възможности за работа с текстове и онлайн дейности, както и от работа по каузи.


Таблицата показва резултатите относно предпочитанията на жените, които са участвали в анкетата, спрямо дистанционната работа като форма на заетост.

Дистанционната работа не означава единствено работа от вкъщи


Според скорошна статия на в. Капитал Кариери - дистанционната работа предлага гъвкаво работно време, с честа комбинация на хибриден работен модел, при възможност. Успехът на гъвкавата работна среда зависи от ефективната и ясна комуникация с ръководителите. Мениджърите трябва да настройват подходящи модели за оценка на работата, които да позволяват на служителите да поддържат социалните взаимодействия в екипа и да не компрометират важните лични ангажименти. В резултат на това, разпределението на работата често се урежда седмица за седмица. В допълнение се представят и използват редица технически и стратегически инструменти, които да позволяват ефективното управление на екипите от дистанция, взаимно споделяне на напредъка и яснота по отношение на целите.


Практики за по-здравословна среда


Според съветите, представени в статията на Кариери, подобряването на гъвкавите работни модели изисква инвестиции в ключови фактори като повишаване на квалификацията на мениджърите, развитие на инструментите за сътрудничество (както физически, така и технологични), както и адаптация на моделите за стратегическо и оперативна управление от страна на ръководителите.


Работните модели трябва да се адаптират според конкретните задачи, индивидуалните предпочитания и нуждите на екипа, като се допуска гъвкавост в самите модели, която позволява промени от седмица на седмица в зависимост от променящите се работни и лични приоритети.


Освен това, е важно да се определят ключови показатели за ефективност, които да отразяват целите и да се фокусират върху въздействието, а не върху входящите ресурси. Измерването на качеството, иновациите, производителността, растежа и ангажираността трябва да бъде приоритет, а не следенето на физическото присъствие в офиса или времето онлайн. Тези показатели трябва да се преглеждат често, за да се адаптират и подобряват в процеса на работа.


Не на последно място, политиките за включване и приобщаване трябва да се адаптират и актуализират редовно, за да отразяват реалността на служителите и да насърчават автентичното включване, което води до по-добра производителност. Това може да включва редовни оценки и обратни връзки от служителите, внедряване на иновативни методи за обучение и развитие. Освен това, работодателите могат да създават инициативи, които целенасочено адресират нуждите на различни демографски групи, като например подкрепа за работещи родители, хора с увреждания и етнически малцинства, за да се гарантира, че всички служители имат равни възможности за успех и развитие.


Младежката заетост и дистанционната работа


Дистанционната работа позволява на младите хора да преодолеят някои от традиционните бариери при навлизане на трудовия пазар. Например, тя премахва географските ограничения, позволявайки на младите професионалисти от малки градове и за компании, базирани в големите градове или дори в чужбина, без необходимостта от физическо присъствие. Но е и възможно младежи, учещи в чужбина да се свързват с компании и организации, базирани в България. Това значително увеличава достъпността до разнообразни и качествени възможност за заетост.


Макар че безработицата в България се очаква да се понижи до 4% през 2024 г., остава въпросът доколко младите хора работят нещо, свързано с техните интереси или личностно развитие. Затова е важно да се обръща внимание на създаването на обучения за дистанционни умения, така че младежите да имат възможност да пробват разностранни дейности.


Политиките за подкрепа на младите хора в дистанционната работа трябва да включват достъп до технологии, обучение за развитие на дигитални умения. Това ще помогне на младите професионалисти да се адаптират и да процъфтяват в дистанционната работна среда, като същевременно се минимизира рискът от стрес и прегаряне.


DigiComs - платформата, която изгражда дигитални комуникатори


Нашата платформа DigiComs е предназначена именно за това. Тя предлага специализирано онлайн обучение за НПО практици и създава дигитални комуникатори за организациите с кауза.


DigiComs развива мултидисциплинарни учебни програми, които покриват теми от гражданския сектор, комуникиране и създаване на съдържание, дигитални канали и инструменти. Именно, комбинирайки компетентности от света на каузите и дигиталния свят, платформата подготвя нов тип специалисти, фокусирани върху специфичните нужди на гражданските организации и социалните предприемачи да комуникират каузите си и работата си онлайн и да набират подкрепа.


Освен това, DigiComs функционира като marketplace за freelance професии, предоставяйки връзка между младите професионалисти и организациите с кауза, което улеснява тяхната заетост и професионално развитие в сферата на дигиталните комуникации.

DigiComs сезон 2023/2024


През сезон 2023/2024 темите в DigiComs нарастват до 10 ключови области от дигиталните комуникации и гражданския сектор, в т.ч.комуникиране за привличане на подкрепа, работа в МЕТА (включително рекламна в платформата), управление на интернет страници и канали с фокус върху SEO и потребителско преживяване, LinkedIn и личен бранд.


Екипът от преподаватели

Този сезон беше изпъстрен от професионалисти в различни области и сфери със значителен практически опит в областта на гражданския сектор, журналистиката, дигиталния маркетинг и работата с дигитални инструменти и канали. Благодарим на Фани Бъчварова, Ивелина Ансарова, Иван Радев, Деяна Драгоева, Ина Тончева, Димитър Симов, Александър Кръстев, Виктория Миндова, Диана Манолова, и не на последно място, Теодора Иванова-Вълева.


През този сезона курсът включи 10 модула, 40 часа онлайн сесии и 10 практически задачи, което помогна на нашите участници да развият уменията си и да бъдат по-добре подготвени за професионални предизвикателства в дигиталната комуникация.

Дарителска подкрепа и pro bono Социалният модел на DigiComs през сезон 2023/2024 бе припознат и от няколко фирми и лица, които оказаха подкрепа под различна форма за подготовката на новия клас дигитални комуникатори на DigiComs. В този сезон две от курсистките се обучаваха с пълна стипендия, едната традиционно предоставена от нашия екип, и втора, която беше изцяло покрита от частен дарител, припознал каузата ни като своя. От друга страна, благодарение на екипа на Pyxera Global, получихме про боно подкрепа от SAP Labs Bulgaria - с помощта на професионалната експертиза на техния екип, разработихме концепция за обновена DigiComs платформа, актуализирахме настоящата онлайн страница на обучението, както и получихме ценни съвети за техническия изглед и функционалности в сайта ни. Благодарим!

Моделът на DigiComs бе припознат и от Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner Agency, които ни подкрепиха с бюджет от 3000лв за рекламна кампания в YouTube - благодарение на тяхната безвъзмездна помощ, идеята за DigiComs достигна до повече от 225 000 YouTube ползватели.

… и едно заключение

Дистанционната работа е значима за жени от различни групи, включително майки, жени, студенти, като предоставя гъвкавост и нови възможности за професионално развитие. Въпреки тези предимства, тя предизвиква нуждата от внимателен баланс между професионалния и личния живот, което е ключов аспект за устойчивото и успешно справяне с предизвикателствата на дистанционната работна среда.


Платформата DigiComs играе ключова роля в предоставянето на специализирано онлайн обучение за дигитални комуникатори и организации с кауза.


Такива платформи продължават да еволюират, отговаряйки на нуждите на съвременните дигитални комуникатори и подпомагайки гъвкавото и иновативно обучение в дигиталната сфера. Следете сайта ни, защото скоро ще обявим и предстоящия пети сезон на обучението, което ще започне през есента на 2024г!


12 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Opmerkingen


bottom of page